نمایش 9 24 36

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HAI1J6C8Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

644HFK5J6 644HAI1J6C8Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HAI1M5J5C8Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 7 - 9 هفته

644HAI1M5J5C8Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HAI7Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

644HAI7Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HANAA1QTHR7 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 8 - 10 هفته

644HANAA1QTHR7 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HANAF6Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 11 - 14 هفته

644HANAF6Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HANAXAJ6M5 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:12 - 14 هفته

 644HANAXAJ6M5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HFI1J6M5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

644HFI1J6M5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HFK5J6 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 14 هفته

644HFK5J6 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644HI1C4F6Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

644HI1C4F6Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644RAI1C8Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

644RAI1C8Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644RANAQ4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

644RANAQ4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 644SAE1XAJ3F5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 14 هفته

644SAE1XAJ3F5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده