نمایش 9 24 36

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HANAA2NSC4Q4G1 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 14 هفته

248HANAA2NSC4Q4G1  :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HANAN0NSC4Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 14 هفته

248HANAN0NSC4Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1C2B4M5 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:8 - 10 هفته

3144PD1A1C2B4M5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1E1B4M5CN | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

3144PD1A1E1B4M5CN :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1E1B4M5T1F5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل: 8 -10 هفته

3144PD1A1E1B4M5T1F5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1E5B4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

3144PD1A1E5B4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1E5B4M5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

3144PD1A1E5B4M5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1I1B4M5F5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

3144PD1A1I1B4M5F5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A1KAM5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

3144PD1A1KAM5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD1A2E5B4M5Q4XA | Rosemount |

79,500,000 تومان

زمان تحویل: 8 - 12 هفته

3144PD1A2E5B4M5Q4XA :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD2F2I1B4Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

3144PD2F2I1B4Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD5A1K6B4M5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 8 - 10 هفته

3144PD5A1K6B4M5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده